Huishoudelijk reglement

We hebben een huishoudelijk reglement en  afspraken met elkaar zodat duidelijk is wat we bedoelen en hoe we prettig met elkaar omgaan.

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEU DE BOULES CLUB LE JETEUR

Opgesteld door het bestuur en bijgewerkt: oktober 2023.

Omgang met de spelregels

De spelregels van Jeu de Boules Club Le Jeteur zijn dezelfde regels als die van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Ze zijn te vinden op de site van de NJBB (NJBB.nl). In zijn algemeenheid gelden deze spelregels. Maar voor onze vereniging voegen we daar de onderstaande verschillen aan toe:

 

 • De werpcirkel minstens  1 meter uit de kant leggen.
 • Er wordt gespeeld vanuit de werpcirkel aan beide korte kanten van de baan.
 • Uitgooien but: de but moet tussen 6 en 10 meter worden gegooid, gemeten vanaf de werpcircel. 
 • De breedte van de banen is zoals de lijnen aangeven in het geval die lijnen er liggen. (dit is alleen van toepassing als op tijd wordt gespeeld.) 
 • Mocht tijdens het spelen de but geraakt worden en deze gaat uit, dan begint het  spel opnieuw als beide partijen nog boules hebben. Heeft alleen één partij nog  boules dan gelden die als punten voor die partij.
 • De partij die aan de beurt is, is de enige partij die het recht heeft om over de baan te lopen. De andere partij blijft dus uit de baan, Dit geldt ook voor het controleren  op wie er het dichtst bij ligt. Alleen de partij die speelt, gaat kijken. Pas als getwijfeld wordt wie er ligt, mag de tegenstander gaan kijken en eventueel verzoeken te meten.  Bij meningsverschil wordt een onafhankelijke andere persoon gevraagd te meten.
 • Als men aan de beurt is om te gooien, dan moet men zelf controleren of men het dichtst bij ligt.
 • Praten tegen de tegenstander als die aan de beurt is om te gooien, is niet toegestaan en ook niet sportief. Ga ook niet vlak naast of bij de tegenstander staan bij zijn of haar werpbeurt.
 • Bij gelijkliggende boules bij het uitgooien, dus ook als deze bij beide teams uit zijn, gooit het team dat het laatst heeft gegooid weer en vervolgens het andere team. Men gaat hiermee door tot duidelijk is welke boule ligt. Dit geldt ook tijdens het spelen.
 • Als een boule de kop kant raakt is deze ongeldig en blijft ongeldig ook als deze boule blijft liggen.
 • Bij onoverkomelijkheden beslist de wedstrijdcommissie.

AANVULLING: 

WEES HOFFELIJK 

BIJ METEN HOUD 2 METER AFSTAND 

GA NIET IN ANDERE BANEN STAAN EN HINDER GEEN ANDERE SPELERS

Omgang in en met onze accommodatie of eigendommen

 • Het is alleen toegestaan om drank mee naar buiten te nemen voor op het terras. Op en langs de banen is het drankgebruik niet toegestaan.
 • Terrastafels en –stoelen zijn bestemd voor het terras en mogen derhalve niet zonder toestemming buiten het terras gebruikt worden.
 • Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken met zelf meegebrachte muziekapparatuur.
 • Apparatuur wordt alleen bediend door de daartoe aangewezen bevoegde personen.
 • De ontmoetingsruimte mag niet met jeu de boules ballen betreden worden, tassen kunnen op het rek in gang van de entree of op de rekken of extra tafel buiten geplaatst worden.
 • Handen wassen kan in de speelhal; gebruik hiervoor niet de wasbakjes in de toiletten.
 • Jassen kunnen aan de haken in de gang naar de ontmoetingsruimte opgehangen worden.
 • Laat geen waardevolle spullen achter. Le Jeteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal. Deze waardevolle spullen kunnen niet in bewaring gegeven worden achter de bar.
 • Le Jeteur is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw spullen.
 • Het omheinde complex mag alleen betreden worden via de toegangshekken.
 • De fietsen dienen op de daarvoor aangewezen plaats achter het gebouw gestald te worden en mogen de nooduitgangen niet blokkeren.
 • Publiek mag het sportcomplex betreden en de wedstrijden volgen vanaf de betonnen paden.
 • Materialen die door Le Jeteur in bruikleen zijn meegegeven worden uitsluitend gebruikt op ons sportcomplex, of voor representatieve doeleinden ten behoeve van Le Jeteur.
 • Met materialen die door Le Jeteur in bruikleen zijn meegegeven wordt zorgvuldig omgegaan. Bij vermissing of beschadiging als gevolg van onzorgvuldig of onjuist gebruik, zullen de kosten van herstel of vervanging in rekening worden gebracht.
 • Opzettelijke vernielingen aan eigendommen van Le Jeteur worden verhaald op de dader(s).
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende verantwoordelijke uit de accommodatie of van het sportcomplex verwijderd.
 • Tijdens toernooien kunnen er foto’s en filmopnames gemaakt worden. Indien u daar bezwaar tegen heeft, dit graag melden bij de wedstrijdleiding

Omgang met verdovende en verslavende middelen

 • Gebruik van drugs is op het gehele sportcomplex van Le Jeteur verboden;
 • In de gebouwen en op de buitenbanen van Le Jeteur is roken verboden; roken is uitsluitend toegestaan bij de rook/peukenpaal en dat geldt ook voor het gebruik van een e-sigaret.
 • Gebruik van alcohol is alleen toegestaan voor personen van 18 jaar of ouder, waarbij:
 • desgevraagd een legitimatie overlegd moet kunnen worden waaruit blijkt dat de gebruiker 18 jaar of ouder is. Geen legitimatie of een legitimatie waaruit blijkt dat de gebruiker jonger is dan 18 jaar, betekent geen alcohol;
 • alcohol alleen genuttigd mag worden op de daarvoor aangewezen plekken: ontmoetingsruimte en terras (en boven ruimte indien er sprake is van specifieke activiteiten die daar plaatsvinden zoals een bestuurs bijeenkomst). Het nuttigen van alcohol rondom de buiten banen en in de speelhal, is dus niet toegestaan. 
 • de consumptie van zelf meegebrachte alcoholhoudende drank op het sportcomplex van Le Jeteur absoluut niet wordt toegestaan. Deze drank zal worden ingenomen;
 • er geen alcohol wordt geschonken aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van jeu de boules spelers;
 • er geen alcohol wordt geschonken aan barpersoneel tijdens het uitoefenen van bardiensten;
 • prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours en meters bier, in het geheel niet zijn toegestaan;
 • er geen alcohol wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Zo wordt dus ook geen alcohol verstrekt aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap of andere psychotische staat verkeren;
 • personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen niet worden toegelaten tot de accommodatie van Le Jeteur en mogelijkerwijs zelfs van het sportcomplex verwijderd worden;